خانه شورای دبیران
شورای دبیران مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
شنبه, 29 آبان 1389 ساعت 19:10

 

جلسات شورای دبیران1390-1389آموزشگاه مهرگان وتربیت

روز

تاریخ

ساعت

موضوع

شنبه

17/7/89

12

اعلام مفادارزشیابی همکاران وحدود انتظارات ازیک دبیر

دوشنبه

17/8/89

25/12

چگونگی تنبیه وتشویق دانش آموزان

یکشنبه

30/8/89

5/12

برنامه ریزی برای کلاس های چهارم وتقویتی وجلسات ملاقات اولیا بامربیان

یکشنبه

7/9/89

5/12

بررسی شاخص های اموزشی وارائه ی راهکار جهت بهبود

چهارشنبه

9/9/89

5/12

بررسی نتایج آزمون ورودی وارائه ی راهکار

یکشنبه

14/9/89

20/12

چگونگی برگزاری امتحانات نوبت اول

شنبه

4/10/89

20/12

چگونگی برگزاری امتحانات نوبت اول

شنبه

9/11/89

12

بررسی نتایج امتحانات نوبت اول

چهارشنبه

18/12/89

15/12

بررسی نتایج اقدامات انجام شده درخصوص پیشرفت تحصیلی

چهارشنبه

17/1/90

15/12

-

یکشنبه

11/2/90

15/12

امتحانات نوبت دوم

بنام خدا

موارد مربوط به اولین جلسه شوراتی دبیران:

به نام خدا»

« وامرهم شوری بینهم »

صورتجلسه شورای دبیران

جلسه شماره  6 شورای دبیران آموزشگاه مهرگان درساعت 20/12  مورخه  14/9/89 باحضوراعضاء کنندگان آموزشگاه فوق تشکیل وخلاصه ی نظرات وپیشنهادات ،تصمیمات وپیگیری های انجام شده به شرح ذیل می باشد.

                                                                                                  مهروامضاء مدیرآموزشگاه

1- نام نام خانوادگی رئیس جلسه :

 

2- نام ونام خانوادگی نمایندگان دبیران:

دستورجلسه:

 چگونگی برگزاری امتحانات نوبت اول

 

 جلسه ی شورای دبیران اموزشگاه درمورخه ی 14/9/89 باحضورتعدادی ازدبیران راس ساعت  20/12 دردفتر آموزشگاه تشکیل شد .درخصوص موارد زیر صحبت شد:

1- طبق بخشنامه ی ارسالی از اداره امتحانات نوبت اول ازتاریخ11/10/89 شروع وتاتاریخ 23/10/89 وبه مدت دوهفته برگزار خواهد شدودرایام امتحانات کلاس های درس تعطیل می باشد.

2- همکاران محترم نمرات ارزشیابی مستمر نوبت اول را تاتاریخ 30/9/89 تحویل ذ دفتر دهند ونمرات ارزشیابی مستمر اربیست می باشد وباید نمرات بدون خط خوردگی باخودکار مشکی درلیست ریزنمرات درج شود.سپس جمع نمرات رادرمحل مخصوص پایین لیست ثبت نمایند ومحل مربوط مربوط به نوبت اول تاریخ نوشته وامضاءکنند همچنین تذکر داده شد که دردادن نمرات ارزشیابی مستمر دقت لازم رابکنند تاحقی ازکسی ضایع نشودونمرات مستمر باید باپایانی هماهنگی داشته باشد.

3- همکاران درطراحی سئوالات  دقت کنند که هرسئوال یک هدف آموزشی رامورد سنجش قراردهد.-ازدادن سئوال انتخابی جداًبپرهیزند وسعی کنند سئوالت از آسان به دشوار وباتوجه به نظم محتویات کتاب ارایه شود.- کلمات ومفاهیم واصطلاحات به کاررفته باکتاب مطابقت داشته باشد- سعی شود ازانواع سئوالات استفاده شود – اهداف مهم کتاب درکل آزمون موردسنجش قرار گیرد- سئوال ازنظر علمی کاملاً صحیح باشد-به مشخصات ظاهری(مانند سربرگ ،آیین نگارش ورسم الخط،نمودارها و...) کاملا توجه شود.به بارم بندی کتاب ها توجه شود- درطراحی سئوالات ازهمه ی حیطه ها استفاده شودحتما ازطرح سئوالات مشترک برای چند مدرسه ویا استفاده ازسئوالات سال های قبل خودداری شود.

4- ازدبیران خواسته شد درایام امتحانات نیم ساعت قبل ازشروع امتحانات دراموزشگاه حاضر وبارئیس جلسه درخصوص مراقبت اقدام نمایند-به منظورحفظ ارامش وجلوگیری ازبی نظمی ازتجمع وصحبت کردن درجلسه ی آزمون اکیداً خودداری نمایید.

هردبیردرآزمون مربوط به خود رئیس جلسه بوده ولازم است درخصوص تکمیل فرم صورتجلسه ، شمارش ، مهر،پخش سئوالات وکنترل وحفظ آرامش جلسه اقدام نمایند.

 

 

 

 

        نام مسئول پیگیری آن :

تصمیمات اتخاذشده دراین جلسه:

 

 

 

 

 

اقدامات انجام شده درراستای تصمیمات جلسه ی قبل:

 

دستورجلسه ی آینده وتاریخ وساعت تشکیل آن:

 

اسامی همکاران غایب وعلت آن : -

 

حاضرین جلسه :

امضاء

سمت

نام نام خانوادگی

ردیف

امضاء

سمت

نام نام خانوادگی

ردیف

 

تاریخ

رقیه عباسی

11

 

مدیر

کبری نظریان

1

 

شیمی

محبوبه آقایی

12

 

معاون

الهه ارسطویی

2

 

معارف

مریم عروجی

13

 

مشاور

لیلا شاه رجبیان

3

 

زمین

عاطفه نادی

14

 

پرورشی

شریفه کامرانیان

4

 

اجتماعی

معصومه اسکندری

15

 

زبان

مهری حجتی

5

 

ادبیات

لیلا محمدی

16

 

کامپیوتر

اعظم هارونی

6

 

کارآفرینی

طیبه عباسی

17

 

ادبیات

اعظم معینی فر

7

 

جغرافی

شهربانو کریمی

18

 

زیست

ملیحه سادات معین الدین

8

 

فیزیک

لیلا نادعلی

19

 

ریاضی

مریم مهرابی

9

 

تربیت بدنی

مهناز قادری

20

 

عربی

مهری فراشی

10

 

 

 

 

 

« به نام خدا»

« وامرهم شوری بینهم »

صورتجلسه شورای دبیران

جلسه شماره7 شورای دبیران آموزشگاه مهرگان درساعت30/12مورخه 9/11/89 باحضوراعضاء کنندگان آموزشگاه فوق تشکیل وخلاصه ی نظرات وپیشنهادات ،تصمیمات وپیگیری های انجام شده به شرح ذیل می باشد.

                                                                                                  مهروامضاء مدیرآموزشگاه

1- نام نام خانوادگی رئیس جلسه :

 

2- نام ونام خانوادگی نمایندگان دبیران:

 

دستورجلسه

 

 بررسی نتایج امتحانات نوبت اول

 

جلسه ای درمورخه ی 9/11/89 باحضورتعدادی ازدبیران درساعت30/12 تشکیل شدکه پس ازتلاوت آیاتی ازقرآن ابتدا مدیر آموزشگاه از همکاران به خاطرهمکاری آنها دربرگزاری امتحانات تشکرنمودند،سپس نتایج امتحانات نوبت اول وسال تحصیلی 89-88 و90-89 توسط مشاورآموزشگاه به صورت نمودار مقایسه شده بود بررسی شد که درصد قبولی اکثردروس نسبت به سال گذشته رشد داشت به طوری که بعضی ازدروس نسبت به سال گذشته میانگین کل کلاس 5نمره رشد داشت دروسی همانند عربی،زیست،زبان،معارف،ریاضی درهمه ی کلاس ها میانگین کلاس پیشرفت قابل ملاحظه ای داشت مخصوصا درکلاس های چهارم وکلاس های اول .

امادرس فیزیک درکلاس های چهارم وسوم بسیارافت داشت .درهرحال ازهمه ی همکارانی که نسبت به سال گذشته پیشرفت داشته اند تقدیر وتشکرشد.

درادامه ی جلسه مصوبات اعضای کمیته ی پیشرفت تحصیلی جهت بالابردن درصد قبولی به اطلاع همکاران رسانده شد ازهمکاران محترم خواسته شد دراین خصوص بااعضای کمیته همکاری نمایندتاان شاالله درآینده شاهد پیشرفت همه ی دانش اموزان باشیم.

جهت بررسی عملکرد دبیران درارائه ی نمره ی مستمر وجهت بررسی وضعیت درسی مستمر ماهانه ی دانش اموزان دفترچه ای

1- برای هرکدام ازدانش اموزان تهیه شودونمرات مستمر هردرس دانش آموزان روزانه درآن دفترچه توسط دبیران باذکز تاریخ ثبت شود واین نمرات راعلاوه براینکه اولیای دانش آموزان باید رویت وامضا نمایند توسط عوامل اجرایی آموزشگاه نیز هرماه بررسی شود ازدانش آموزانی که پیشرفت درسی داشته باشند تقدیر شود.

2- برای برخی ازدروس مثل ریاضی – فیزیک –زبان وزیست کلاس تقویتی تشکیل شود.

3- پس ازبررسی معدل های دانش آموزان طبق قولی که قبل ازامتحانات به دانش اموزان داده شده است معدل های 18 به بالا ودانش اموزانی که پیشرفت داشته باشند تقدیر می شود.

4- بامقایسه ی میانگین نمرات ازدبیرانی که دراین زمینه نسبت به سال گذشته رشد داشته اند درمراسمی ازانها تقدیر به عمل خواهد امد.

5- درادامه ی جلسه باز،برپرسش های کلاسی ازدانش اموزان تاکید شد وهمچنین فعال کردن کلاس درس ازطریق روش نوین تدریس وتوجه به دانش اموزان کم بضاعت (علمی-مالی تاحدامکان)  

        نام مسئول پیگیری آن :

تصمیمات اتخاذشده دراین جلسه:

 اعضای کمیته ی پیشرفت تحصیلی

مدیرآموزشگاه

 

کمیته پیشرفت

مدیرآموزشگاه

مدیرآموزشگاه

مدیرآموزشگاه

 

1- بررسی وضعیت درسی مستمر ماهانه ی دانش اموزان وارتباط بااولیاء

2- درجلسات  ملاقات اولیا بامعلمان دلایل افت تحصیلی ویارشد آنها بررسی شود.

3- توجه به دانش آموزان کم بضاعت تاحد امکان

4-تشکیل کلاس های تقویتی دردروس فیزیک –ریاضی –زیست وزبان

5- تشویق دانش اموزان ممتاز ودانش اموزانی که پیشرفت داشته باشند.

6- تشویق دبیرانی که میانگین کلاسی آنها نسبت به سال گذشته رشد داشته اند.

اقدامات انجام شده درراستای تصمیمات جلسه ی قبل:

برگزاری امتحانات

 

دستورجلسه ی آینده وتاریخ وساعت تشکیل آن:

بررسی نتایج اقدامات انجام شده درخصوص پیشرفت تحصیلی –

راس ساعت 15/12 درتاریخ 18/12/89

اسامی همکاران غایب وعلت آن : -

 

حاضرین جلسه :

امضاء

سمت

نام نام خانوادگی

ردیف

امضاء

سمت

نام نام خانوادگی

ردیف

 

تاریخ

رقیه عباسی

11

 

مدیر

کبری نظریان

1

 

شیمی

محبوبه آقایی

12

 

معاون

الهه ارسطویی

2

 

معارف

مریم عروجی

13

 

مشاور

لیلا شاه رجبیان

3

 

زمین

عاطفه نادی

14

 

پرورشی

شریفه کامرانیان

4

 

اجتماعی

معصومه اسکندری

15

 

زبان

مهری حجتی

5

 

ادبیات

لیلا محمدی

16

 

کامپیوتر

اعظم هارونی

6

 

کارآفرینی

طیبه عباسی

17

 

ادبیات

اعظم معینی فر

7

 

جغرافی

شهربانو کریمی

18

 

زیست

ملیحه سادات معین الدین

8

 

فیزیک

لیلا نادعلی

19

 

ریاضی

مریم مهرابی

9

 

تربیت بدنی

مهناز قادری

20

 

عربی

مهری فراشی

10

 

 

« به نام خدا»

« وامرهم شوری بینهم »

صورتجلسه شورای دبیران

جلسه شماره   شورای دبیران آموزشگاه مهرگان درساعت مورخه  باحضوراعضاء کنندگان آموزشگاه فوق تشکیل وخلاصه ی نظرات وپیشنهادات ،تصمیمات وپیگیری های انجام شده به شرح ذیل می باشد.

                                                                                                  مهروامضاء مدیرآموزشگاه

1- نام نام خانوادگی رئیس جلسه :

 

2- نام ونام خانوادگی نمایندگان دبیران:

 

دستورجلسه

 

 

 

 

 

        نام مسئول پیگیری آن :

تصمیمات اتخاذشده دراین جلسه:

 

 

 

 

 

اقدامات انجام شده درراستای تصمیمات جلسه ی قبل:

 

دستورجلسه ی آینده وتاریخ وساعت تشکیل آن:

 

اسامی همکاران غایب وعلت آن : -

 

حاضرین جلسه :

امضاء

سمت

نام نام خانوادگی

ردیف

امضاء

سمت

نام نام خانوادگی

ردیف

 

تاریخ

رقیه عباسی

11

 

مدیر

کبری نظریان

1

 

شیمی

محبوبه آقایی

12

 

معاون

الهه ارسطویی

2

 

معارف

مریم عروجی

13

 

مشاور

لیلا شاه رجبیان

3

 

زمین

عاطفه نادی

14

 

پرورشی

شریفه کامرانیان

4

 

اجتماعی

معصومه اسکندری

15

 

زبان

مهری حجتی

5

 

ادبیات

لیلا محمدی

16

 

کامپیوتر

اعظم هارونی

6

 

کارآفرینی

طیبه عباسی

17

 

ادبیات

اعظم معینی فر

7

 

جغرافی

شهربانو کریمی

18

 

زیست

ملیحه سادات معین الدین

8

 

فیزیک

لیلا نادعلی

19

 

ریاضی

مریم مهرابی

9

 

تربیت بدنی

مهناز قادری

20

 

عربی

مهری فراشی

10

 

 

 

 

جلسه شماره  5 شورای دبیران آموزشگاه مهرگان درساعت 20/12  مورخه  09/9/89 باحضوراعضاء کنندگان آموزشگاه فوق تشکیل وخلاصه ی نظرات وپیشنهادات ،تصمیمات وپیگیری های انجام شده به شرح ذیل می باشد.

                                                                                                  مهروامضاء مدیرآموزشگاه

1- نام نام خانوادگی رئیس جلسه :

 

2- نام ونام خانوادگی نمایندگان دبیران:

دستورجلسه:

 بررسی نتایج آزمون ورودی و ارائه راهکار

 

 جلسه ای در مورخه 9/9/1389 با حضور تعدادی از دبیران راس ساعت 12:30 تشکیل گردید که پس از ارائه نمرات آزمون ورودی توسط مدیر راهکارهایی جهت بهبود نمرات از طرف همکاران پیشنهاد شد که مواردی از آن اشاره می شود:

- برگزاری امتحان تست آمادگی قبل از امتحانات

- ایجاد رقابت سالم بین دانش آموزان کلاس یا چند کلاس با یکدیگر

-تشکیل کلاسهای جبرانی قبل از امتحانات و کلاس تقویتی فقط برای دانش آموزان ضعیف و اجازه فعالیت به آنها

- استفاده از کتاب کار و کمک درسی ، تشکیل جلسات مشترک بین گروه های راهنماییی و دبیرستان مخصوص گروه زبان ، -- عربی ، ریاضی ، تقویتی

-تقویت رفتار مثبت و نادید گرفتن رفتار منفی و حساسیت نشان ندادن به بعضی از رفتارها

-انتخاب دانش آموزان قوی به عنوان معلم یار و دادن یک یا دو دانش آموز ضعیف به آنها

- تدوین برنامه های تشویقی در مدرسه به عنوان مثال دانش آموزان ضعیف را می توان در صورت داشتن پیشرفت به عنوان دانش آموز تلاشگر معرفی و یا در اردویی به همراه مادرانشان شرکت کنند

- دانش آموز ضعیف را می توان برای مدتی نماینده خود در کلاس کنیم و وظایفی را به او بسپاریم

- تشویق آنها در صبحگاه توسط خود معلم

- دعوت از مشاوران و افراد موفق استان و شهرستان

- استفاده از روش های نوین و فعال تدریس

- در بین دانش آموزان علت اصلی افت تحصیلی عدم کارایی کتاب و برخی از معلمان می باشند به خصوص سوم راهنمایی که امتحان نهایی آنها حذف شده و کتابها بسیار ساده هستند و ناگهان دانش آموز با ئرئد به دبیرستان با موجی از دروس مشکل مواجه می شوند .

 

 

 

 

 

        نام مسئول پیگیری آن :

تصمیمات اتخاذشده دراین جلسه:

 

 

 

 

 

اقدامات انجام شده درراستای تصمیمات جلسه ی قبل:

- تشکیل کلاسهای تقویتی برای دروس فیزیک و ریاضی

 

 

 

دستورجلسه ی آینده وتاریخ وساعت تشکیل آن:14/9/1389

چگونگی برگزاری امتحانات

 

اسامی همکاران غایب وعلت آن : -

 

حاضرین جلسه :

امضاء

سمت

نام نام خانوادگی

ردیف

امضاء

سمت

نام نام خانوادگی

ردیف

 

تاریخ

رقیه عباسی

11

 

مدیر

کبری نظریان

1

 

شیمی

محبوبه آقایی

12

 

معاون

الهه ارسطویی

2

 

معارف

مریم عروجی

13

 

مشاور

لیلا شاه رجبیان

3

 

زمین

عاطفه نادی

14

 

پرورشی

شریفه کامرانیان

4

 

اجتماعی

معصومه اسکندری

15

 

زبان

مهری حجتی

5

 

ادبیات

لیلا محمدی

16

 

کامپیوتر

اعظم هارونی

6

 

کارآفرینی

طیبه عباسی

17

 

ادبیات

اعظم معینی فر

7

 

جغرافی

شهربانو کریمی

18

 

زیست

ملیحه سادات معین الدین

8

 

فیزیک

لیلا نادعلی

19

 

ریاضی

مریم مهرابی

9

 

تربیت بدنی

مهناز قادری

20

 

عربی

مهری فراشی

10

 

 

جلسه شماره  4 شورای دبیران آموزشگاه مهرگان درساعت 20/12  مورخه  07/9/89 باحضوراعضاء کنندگان آموزشگاه فوق تشکیل وخلاصه ی نظرات وپیشنهادات ،تصمیمات وپیگیری های انجام شده به شرح ذیل می باشد.

                                                                                                  مهروامضاء مدیرآموزشگاه

1- نام نام خانوادگی رئیس جلسه :

 

2- نام ونام خانوادگی نمایندگان دبیران:

دستورجلسه:

 بررسی شاخص ها ی آموزشی و ارائه راهکار جهت بهبود

 

 جلسه ای در مورخه 7/9/1389 با حضور تعدادی از دبیران راس ساعت 12:30 تشکیل گردید که ابتدا مدیر آموزشگاه ضمن عرض خسته نباشید خدمت همکاران بخشنامه مربوط به شاخص های آموزشی مطرح شد و درصد قبولی و میانگین دروس در خرداد ماه 89 بررسی و از همکاران خواسته شد که جهت بالا آوردن میانگین کلاس و درصد قبولی در دی ماه و خرداد ماه 90 راهکارهایی از طرف همکاران ارائه شود.مواردی  که  به آن اشاره شد به شرح زیر می باشد:

- تشکیل کلاسهای تقویتی

-توجه به پرسشهای کلاسی

- توجه بیشتر به دانش آموزان ضعیف

-بررسی مستمر عملکرد دبیران در دادن نمره مستر(تهیه کارنامه ماهانه)

- درگیر کردن اولیا در رابطه با مدرسه

-دعوت از دانش آموزان موفق سالهای گذشته

- تقدیر از دانش آموزانی که پیشرفت تحصیلی دارند

-در پایان جلسه فرم شماره 2 مربوط به شاخص ها به امضاء همکاران رسانده شد.

 

 

 

 

 

        نام مسئول پیگیری آن :

تصمیمات اتخاذشده دراین جلسه:

 

 

 

 

 

اقدامات انجام شده درراستای تصمیمات جلسه ی قبل:

 

 

 

 

 

دستورجلسه ی آینده وتاریخ وساعت تشکیل آن:9/9/1389

بررسی آزمون ورودی

 

اسامی همکاران غایب وعلت آن : -

 

حاضرین جلسه :

امضاء

سمت

نام نام خانوادگی

ردیف

امضاء

سمت

نام نام خانوادگی

ردیف

 

تاریخ

رقیه عباسی

11

 

مدیر

کبری نظریان

1

 

شیمی

محبوبه آقایی

12

 

معاون

الهه ارسطویی

2

 

معارف

مریم عروجی

13

 

مشاور

لیلا شاه رجبیان

3

 

زمین

عاطفه نادی

14

 

پرورشی

شریفه کامرانیان

4

 

اجتماعی

معصومه اسکندری

15

 

زبان

مهری حجتی

5

 

ادبیات

لیلا محمدی

16

 

کامپیوتر

اعظم هارونی

6

 

کارآفرینی

طیبه عباسی

17

 

ادبیات

اعظم معینی فر

7

 

جغرافی

شهربانو کریمی

18

 

زیست

ملیحه سادات معین الدین

8

 

فیزیک

لیلا نادعلی

19

 

ریاضی

مریم مهرابی

9

 

تربیت بدنی

مهناز قادری

20

 

عربی

مهری فراشی

10

 

 

آخرین بروز رسانی در شنبه, 17 اردیبهشت 1390 ساعت 06:39
 
تبلیغات
کلیه حقوق مادی و معنوی نزد وب سایت هنرستان مهرگان ودبیرستان تربیت رزوه محفوظ میباشد.
ساخته شده توسط جوملا و ترجمه شده توسط مرجع جوملا فارسی